Deelname voorwaarden Compensatieregeling
Calandbrug

Versie datum 14 juni 2022

Artikel 1: Definities


1. Deelnemer: een natuurlijk persoon die de Fynch app heeft geïnstalleerd en zich heeft
geregistreerd met de campagne code 105105.


2. De Dienstverlener is Fynch Mobility.


3. De Opdrachtgevers van Fynch Mobility zijn Stichting Zuid Holland Bereikbaar en ProRail.


Artikel 2: Toepasselijkheid deelname voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Compensatieregeling Calandbrug zoals
uitgeschreven door Fynch Mobility in opdracht van Zuid Holland Bereikbaar en ProRail.


2. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Fynch. Deze staan gepubliceerd op de Fynch website.


Artikel 3: Deelname


1. Door installatie van de Fynch app op een smartphone en vervolgens registratie in de Fynch app met de aan de Deelnemer verstrekte campagne code, meldt de Deelnemer zich aan voor deelname aan de compensatieregeling.


2. Door deelname aan de compensatieregeling verklaart de Deelnemer de deelname voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.


3. Deelname is definitief wanneer het bankrekeningnummer is opgegeven. De Deelnemer kan geen aanspraak maken op compensatie van ritten die zijn geregistreerd voordat het
bankrekeningnummer is doorgegeven.


4. Deelname is voorbehouden aan personen die voldoen aan de door Fynch opgestelde vereisten voor deelname, zoals ook bekend gemaakt op de website van de compensatieregeling Calandbrug:
- Je reist met de bus van Rozenburg richting Brielle en/of terug naar Rozenburg.
- Je hebt de deelname voorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord.
- Je trackt je busritten met de Fynch app.
- Je hebt je bankrekeningnummer en telefoonnummer doorgegeven.

Artikel 4: Compensatie


1. Deelnemer wordt per busrit van Rozenburg richting Brielle of omstreeks Brielle terug naar Rozenburg door Fynch Mobility gecompenseerd met € 3,- per rit. Met de volgende beperkingen:
a. De rit moet automatisch geregistreerd zijn middels de GPS tracking functionaliteit van de Fynch app.
b. De rit is geregistreerd als “Openbaar vervoer”. Ritten worden door de app automatisch
herkend als openbaar vervoer. Mocht de app de rit verkeerd gelabeld hebben, dan kan
de Deelnemer dit handmatig aanpassen naar OV.
c. Deelnemer kan voor maximaal 2 ritten per dag gecompenseerd worden, dat wil zeggen
maximaal € 6,- per dag.
d. Handmatig toegevoegde ritten met buslijn 105 komen niet in aanmerking voor
compensatie.

2. Om in aanmerking te komen voor compensatie moet de Deelnemer aan het volgende voldoen:
a. Deelnemer draagt zorg voor een correcte registratie van de busritten. Deelnemer volgt
hiervoor de app installatie instructies op de webpagina op en zoekt hulp bij problemen
met de registratie.
b. Deelnemer geeft de correcte persoonsgegevens en diens eigen bankrekeningnummer
door aan Dienstverlening ten behoeve van compensatie.
c. Iedere Deelnemer mag met één account meedoen aan deze actie.

Artikel 5: Fraude


1. Alle opgebouwde compensaties zullen in het geval van Fraude komen te vervallen en niet worden uitgekeerd aan de Deelnemer. In het geval de Dienstverlener reeds opgebouwde compensaties aan de Deelnemer heeft uitgekeerd, is de Deelnemer verplicht om deze compensatie aan de Dienstverlener terug te betalen.
2. Onder Fraude wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
- wanneer er meerdere accounts worden aangemaakt door een enkele Deelnemer.
- wanneer de Deelnemer zijn of haar smartphone of device waarop de app is geïnstalleerd meegeeft aan een passagier van de bus, zonder dat hij/zij zelf de busrit maakt.
3. Ingeval de Dienstverlener vaststelt dat de Deelnemer op enigerlei wijze Fraude heeft gepleegd, verbeurt de Deelnemer ten gunste van de Dienstverlener een direct opeisbare boete van €50,- (vijftig euro) per Fraudehandeling, onverminderd het recht van de Dienstverlening om de daadwerkelijk door de Dienstverlening en/of ProRail geleden schade op de Deelnemer te verhalen. Het bepaalde in dit artikel 5.3 geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1.


Artikel 6: Privacy


1. Door deel te nemen aan de compensatieregeling geeft de Deelnemer Fynch en ProRail
toestemming om hier berichten over te sturen.
2. Gegevens van Deelnemer worden op geanonimiseerd en geaggregeerd niveau gedeeld met de Opdrachtgever.
3. Verplaatsingsgegevens op persoonsniveau worden enkel met de Deelnemer gedeeld, tenzij door de Deelnemer expliciet toestemming gegeven wordt om deze te delen.
4. Na afloop van de Compensatieregeling Calandbrug worden je gegevens voor maximaal 6 maanden bewaard voor:
     1. Analyse door Fynch en/of de Opdrachtgever op geanonimiseerd en geaggregeerd niveau.
      2. Communicatie en/of uitnodiging voor een eventueel volgend project met betrekking tot de Calandbrug.

5. Persoonsgegevens van Deelnemers worden niet gedeeld met derden.


Artikel 7: Beëindiging deelname


1. Deelnemer kan er ieder moment voor kiezen om te stoppen met deelname aan de
Compensatieregeling Calandbrug. Dit kan door het account te verwijderen onder Profiel in de Fynch app.
2. Na beëindigen deelname op verzoek van de Deelnemer, zoals genoemd in artikel 7.1 kan de Deelnemer geen aanspraak meer maken op de in artikel 4 genoemde compensaties.
3. Deelname eindigt tevens automatisch aan het einde van de compensatieregeling Calandbrug. Hiervan kan ook sprake zijn als het maximum van het door de Opdrachtgevers ter beschikking gestelde budget is bereikt of Opdrachtgevers om een andere reden onvoldoende budget aan Fynch ter beschikking stellen. Fynch is niet verplicht om een compensatie aan een Deelnemer uit te keren, indien Fynch deze compensatievergoeding niet kan doorbelasten aan haar Opdrachtgevers, ook niet als de Deelnemer aan alle voorwaarden voor ontvangst van de compensatie heeft voldaan. De Deelnemer wordt hierover indien mogelijk tijdig geïnformeerd.
4. Na beëindiging deelname vervalt de gratis licentie op de Fynch app en heeft de Deelnemer geen toegang meer tot de gegevens die door de app zijn verzameld tijdens deelname.
5. Alle opgespaarde Fynch coins komen te vervallen bij beëindiging deelname en kunnen niet teruggehaald worden.